Nazwa projektu: "Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody"

Projekt realizowany z Liderem Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa  VIII Edukacja w ramach działania 08.06 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia ,nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18

Typ projektu: Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotne) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Projekt realizowany jest w siedzibie i na rzecz szkoły oraz uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 80 uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących sięw zawodach: Technik nawigator morski oraz Technik żeglugi śródlądowej a także stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (specjalistyczne kursy, szkolenia):
– Szkolenie radiooperatora GMDSS GOS,
– Szkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
– Zajęcia pozalekcyjne – język niemiecki branżowy;
2. Staże i praktyki zawodowe;
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (5 godzin zajęć z doradztwa indywidualnego oraz 6 godzin zajęć z doradztwa grupowego na osobę);
4. Wyposażenie specjalistycznych pracowni i warsztatów szkoły.

Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów ZCEMiP.