Nazwa projektu: ”Młodzi aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa  VIII Edukacja w ramach działania 08.06 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia ,nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.08.06.00-32-K023/20

Cel główny projektu: to nabycie na etapie edukacji szkolnej do 30.09.2022r. przez 60 (59m/1k) uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się w zawodach – technik: mechanik, mechatronik, mechanik okrętowy, budowy jednostek pływających praktycznych umiejętności i kwalifikacji zaw. Zostaną one potwierdzone egzaminami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (48 BO), co zwiększy szansę na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Okres realizacji projektu: realizacja celu nastąpi przy współpracy szkoły z otoczeniem społ. – gosp., w tym przedsiębiorcami z regionu w okresie: 01.09.20r. – 30.09.22r.

Formy wsparcia:
1. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (specjalistyczne kursy, szkolenia):
– Szkolenie w zakresie spawania MAG 135 i TIG 141
2. Staże i praktyki zawodowe;
3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Wsparciem zostanie objętych 60 uczniów ZCEMiP.

Komplet Informacji:

sekretariat Akademii Pomerania Sp. z o. o. w Szczecinie
ul. E.Kwiatkowskiego 1/23, 71-004 Szczecin,
tel.: +48 512 031 275, e-mail: biuro@akademiapomerania.pl

Harmonogram

Dokumenty