Skip to main content

W dniu 06 listopad w Poznaniu rozpoczęliśmy szkolenia pt. TECHNIK PRAC BIUROWYCH Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI uczestnikami projektu są osoby bezrobotne od 30 roku życia.

Projekt „Aktywizacja zawodowa – Inwestuj w siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI. „Rynek pracy” Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. W ramach tego wsparcia zostanie stworzony dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Wsparcie ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

3. SZKOLENIA
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:

• Technik prac biurowych z elementami autoprezentacji

Szkolenia zakończone egzaminem końcowym oraz uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji.

4. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
Realizacja zadania ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Ponadto, praktyczne doświadczenie zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia.