SZKOLENIA WIELKOPOLSKA

03.10.2017 W Poznaniu Rozpoczęliśmy grupowe spotkania z Doradcą Zawodowym. Spotkania Uczestniczek z Doradcą Zawodowym odbywają się w ramach projektu:

„Aktywizacja zawodowa – Inwestuj w siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI. „Rynek pracy” Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia i wyższa motywacja do aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem wielkopolskiego rynku pracy przez 80 osób, de-faworyzowanych na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, powyżej 29 roku życia, które zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w województwie wielkopolskim.

Spotkania z Doradcą Zawodowym odbywają się w  Poznaniu, a w projekcie bierze udział 10 kobiet powyżej 29 roku życia z województwa Wielkopolskiego.

Obecnie w ramach projektu, przeprowadzono realizację następujących zadań:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. W ramach tego wsparcia zostanie stworzony dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Wsparcie ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań i umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Wszystkim Paniom uczestniczącym w projekcie gratulujemy odwagi, zaangażowania oraz życzymy samych owocnych dni podczas spotkań.