Skip to main content

Uczestnicy szklenia „Kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie” odbyli zajęcia praktyczne i tym samym zakończyli szkolenie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWZ 2014-2020 , Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego .